Affärsvillkor – Selected Media Group P/S

1. INLEDNING

1.1 Följande affärsvillkor (hädanefter "Affärsvillkoren") reglerar tillsammans med parternas eventuella övriga avtalsvillkor, tillsammans med ett eventuellt individuellt avtal eller information från Selected Media Group P/S, som uppges i erbjudanden, orderbekräftelse eller liknande, det mellan Selected Media Group P/S och kunden ingångna avtal om Selected Media Groups tillhandahållande av tjänster till kunden. 

1.2 Såframt skiljepunkter finns mellan ett eventuellt avtal som ingåtts individuellt och Affärsvillkoren, har det individuella avtalet företräde. Dock åligger det kunden att bevisa det, såtillvida kunden vill göra gällande, att avtal ingåtts som avviker från Affärsvillkoren. 

2. AVTALSINGÅNGEN

2.1 Omedelbart efter orderläggning mottar kunden via e-brev en orderbekräftelse, som beskriver de tjänster, kunden har beställt. Avtal anses ingånget, när kunden har besvarat e-brevet med "OK".

 

2.2 Selected Media Group förbehåller sig rätten att annullera kundens order, såvida inte avtalet som angivet i § 2.1 har godkänts av kunden senast 4 veckor från datum för orderbekräftelsen.

 

2.3 Mot bakgrund av det ingångna avtalet utarbetar Selected Media Group ett annonsupplägg, som sänds till kunden. Såvida kunden har anmärkningar eller korrekturförslag är kunden utan ogrundat dröjsmål förpliktigad att meddela Selected Media Group härom, jfr. § 5.3.

 

2.4 Selected Media Group inför endast annonser, som uppfyller den elektroniska katalogens kvalitets- och relevanskrav. 

3. KORREKTUR OCH ÄNDRINGAR AV ANNONSMATERIAL

3.1 Selected Media Group förbehåller sig rätten att ändra annonsmaterial, med vilket avses annonstext och sökord, med syfte att fortlöpande optimera kampanjen. Selected Media Group är vidare berättigat att ändra annonsmaterial, såvida Selected Media Group finner det påkallat för att uppfylla den elektroniska katalogens kvalitets- och relevanskrav.

 

3.2 Om kunden under kampanjen önskar korrigera eller ändra annonstext eller sökord, skall kunden kontakta Selected Media Group härom.

 

3.3 I förbindelse med korrektur/ändring av annonstext eller sökord måste kunden räkna med viss handläggningstid. 

4. AVTALETS LÖPTID OCH UPPSÄGANDE

4.1 Avtalet mellan Selected Media Group och kunden är bindande från avtalets ingående, jfr. § 2.1, och under avtalets löptid, som framgår av orderbekräftelsen.

 

4.2 Såframt avtal ingåtts om, att kunden skall förse Selected Media Group med information och/eller material, och detta inte sker enligt avtalet och/eller innan en av Selected Media Group fastställd frist, företar Selected Media Group fakturering av kunden, jfr. § 5.3. Uteblir dylik information och/eller material i mer än 30 dagar från avtalat datum, bortfaller Selected Media Group förpliktelse att fullgöra avtalet. 

5. PRISER, FAKTURERING OCH BETALINGSVILLKOR

5.1 Priset för den avtalade tjänster framgår av orderbekräftelsen, jfr. § 2.1.

 

5.2 Selected Media Group fakturerar kunden omedelbart efter införande av annons och/eller omedelbart efter kampanjstart. Betalningsvillkoren är netto 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning beräknas ränta månatlig om 2 %. Selected Media Group kräver betalning för utskickande av betalningspåminnelser, liksom Selected Media Group kräver avgift för att täcka omkostnaderna, så- vida ett ärende överlämnas till inkasso.

 

5.3 Såvida leveransen framskjuts på grund av kundens förhållanden (oförmögenhet att motta leverans), är kunden - medmindre att Selected Media Group skriftligen meddelar annat - fortfarande förpliktigad att företa betalning till Selected Media Group, som om leverans hade skett vid avtalad tid.

 

5.4 Betalning skall göras till i fakturan angiven adress och/eller angivet kontonummer. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms, såvida inte annat anges. 

6. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR LEVERANS AV WEBBLÖSNINGAR

6.1. Selected Media Group levererar en helhetslösning bestående av design, utveckling och genomförande av en hemsida, domän, CMS (Umbraco) samt drift av denna (hosting). Detta kallas webb-lösning eller produkt, som faktureras som ett abonnemang. Utöver detta kan, Selected Media Group tillhandahålla olika tilläggstjänster. Webblösningen ger kunden tillgång till att lagra data och filer vidrörande kundens webbplats på Selected Media Groups server. Kunden betalar i princip inte för trafik till sin webbplats. Om inte annat avtalats, tillåter avtalet trafik motsvarande 10 GB per månad. Det är därför inte tillåtet för kunden att ha stora arkiv av filer för gratis nedladdning, så som shareware filer, musik, bildgallerier eller videosamlingar. Vid överträdande av detta förbehåller sig Selected Media Group rätten att säga upp avtalet med kunden. Selected Media Group förbehåller sig rätten att när som helst säga upp kunder för brott mot detta. Det är Selected Media Group ensam, som avgör om överträdelse har skett.

 

6.2. Tilläggstjänster för webblösningar: Utöver den av Selected Media Group levererade webblösningen, erbjuder Selected Media Group ett antal tilläggstjänster. Villkor för tillhandahållande av tilläggstjänster följer samma villkor som dem för webblösningen, om inte annat avtalats skriftligen.

 

6.3. Kundens förpliktelser: Kunden förbinder sig till att följa svensk lagstiftning. Kunden ansvarar för att material och information som gjorts tillgänglig för allmänheten följer lagen, samt att material och information inte kränker tredje parts rättigheter eller kan anses stötande för allmänheten. Vid skapande av ett domännamn, garanterar kunden att han har rätt till det namnet och att användningen inte kränker några rättigheter, inklusive varumärkesrättigheter. Kunden förbinder sig och ansvarar för att relevant information om kunden, däribland namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress och företagets namn och organisationnummer alltid är korrekt hos Selected Media Group.

 

6.4. Selected Media Groups rättigheter: Selected Media Group har rätt att utan förvarning,ta bort material som enligt Selected Media Groups bedöming är olagligt, är av anstötande natur eller på annat sätt strider mot goda seder och vanor. Selected Media Group har också rätt att utan förvarning, stänga ner domäner och servrar som enligt Selected Media Groups bedöming innehåller material av ovannämda karaktär eller länkar till sidor med denna typ av innehåll. Selected Media Group har rätten att stänga ner domäner och servrar om kunden inte följer villkoren och / eller särskilda avtal mellan parterna, utan att meddela kunden. I händelse av nedstängning på grund av någon typ av avtalsbrott mellan kunden och Selected Media Group återbetalas inte det förbetalda belopp till kunden.

 

6.5. Uppsägning: Flyttas domänen till en annan leverantör, nedstänges alla tjänster förknippade med domänen. Om kunden vill fortsätta att uttnyttja en eller flera tjänster skall detta anmälas skriftligen till Selected Media Group senast en vecka innan flytten. I det fallet fortsätter avtalet med samma pris som för avtalade tjänster.

 

6.6. Särskilda typer av innehåll: Erotiskt, pornografiskt, pedopornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande eller olagligt material, inklusive bilder eller musik som inte innehar lämplig äganderätt, i ska inte återfinnas på någon av Selected Media Groups servrar. Detta vare sig det är bilder, filmklipp eller länkar till bilder eller liknande material. Selected Media Group kommer utan förvarning stänga ner domän /servrar som bryter mot ovanstående, och orsaken till stängningen kommer upplysas direkt till kunden.

 

6.7. Förvarning om förändringar: Selected Media Group måste anmäla ändringar i avtalet till kunden om förändringen kan vara till nackdel för kunden. Ändringar till nackdel för kunden måste göras med minst en månads förvarning. Kunden kan säga upp avtalet med Selected Media Group som en följd av aviserade förändringar till nackdel för kunden. Uppsägning måste ske skriftligen och inom 14 dagar efter förvarning om ändring.

 

6.8. Marknadsföring: Om inte annat har avtalats med kunden, kan Selected Media Group i extern kommunikation göra det uppmärksammat att Selected Media Group har levererat lösningen.

 

6.9. Överlåtelse till tredje part: Selected Media Group har rätt att överlåta driften av webblösning och eventuella relaterade tilläggstjänster till tredje part utan förvarning, om överföringen kan ske på samma villkor för kunden. 

7. STATISTIK

7.1 Google AdWords Fortlöpande statistik kan anskaffas vid hemställan hos Selected Media Group.<%-- Kunden mottar dessutom inloggningsuppgifter till Selected Media Groups kundcentrum, där statistik över Google AdWords-kampanjer laddas upp en gång i veckan. Denna statistik är tillgänglig varje måndag från kl. 12.00, dock med förbehåll för tekniska problem. --%>

 

7.2 YSM-nätverket Fortlöpande statistik kan anskaffas vid hemställan hos Selected Media Group.

 

7.3 Facebook-nätverket Fortlöpande statistik kan anskaffas vid hemställan hos Selected Media Group. 

8. ANSVAR

8.1 Med de begränsningar, som nämns i denna paragraf och i övrigt i Affärsvillkoren, har kunden rätt till ersättning enligt svensk rätts allmänna ersättningsregler för förlust, som beror på förhållanden för vilka Selected Media Group bär ansvaret.

 

8.2 Ett ersättningskrav mot Selected Media Group kan aldrig överstiga fakturabeloppet för tjänsten.

 

8.3 Selected Media Group bär inte ansvaret för fel, haveri eller störningar i utrustning, som kan hänföras till tredje part (vilket avser - men inte begränsas till - nedtider på sökmotorer och webbplatser i annonsnätverket YSM eller Facebook-nätverket och eventuella saknade visningar av annonser eller sponsrade länkar), liksom Selected Media Group inte är ersättningsskyldig för skador och förluster, som kunden orsakas till följd av uppkoppling till och/eller användning av internet, med vilket avses nätverksmässiga och/eller IT-mässiga problem. Selected Media Group bär inte ansvar för indirekta förluster, med vilket åsyftas förlorade avanser, driftnedsättning, produktionsnedsättning och förlust till följd av, att ett avtal med tredje part går förlorat eller drabbas.

 

8.4 Selected Media Group är inte förpliktigat att uppfylla avtalet, om detta förhindras av omständigheter, som är bortom Selected Media Group kontroll, med detta avses - men begränsas inte till - brand, krig eller militära aktioner, uppror, strejker, lockout, naturkatastrofer, med vilket avses blixtnedslag och översvämningar, väsentliga avbrott eller störningar i tekniska eller IT-mässiga system, som Selected Media Group inte kunde ha undgått eller övervunnit utan orimliga omkostnader, eller som inte skulle kunnat förutses vid avtalets ingående.

 

8.5 Kunden bär ansvaret för annonskampanjens innehåll. Selected Media Group kan inte krävas på ansvar, i den händelse en annonstext eller annat skulle kränka lagen eller tredje parts rättigheter.

 

8.6 Selected Media Group garanterar inte, att AdWords-annonser på Google eller annonser på YSM-nätverket visas varje gång ett givet sökord används. Selected Media Group garanterar heller inte, att en annons på Facebooknätverket är konstant synlig, då annonserna på de nämnda nätverken visas efter en rotationsprincip.

 

8.7 Selected Media Group bär inte ansvaret för eventuella ändringar i standardvillkor eller villkor för Google AdWords, YSM-nätverket eller Facebook-nätverket, och förbehåller sig rätten att företa ändringar i förbindelse med eventuella sådana, så att nämnda standardvillkor alltid kan följas. 

9. KLAGAN OCH REKLAMATION

9.1 Om kunden vill påtala brist i kontraktsuppfyllandet, skall kunden skriftligen begära reklamation från Selected Media Group direkt efter, att kunden är - eller borde ha blivit - uppmärksam på bristen, sker detta inte förverkar kunden rätten att göra bristen gällande.

 

9.2 Ingen reklamation, som företas senare än 8 dagar från fakturadatum, är att betrakta som godtagbar.

 

9.3 Selected Media Group har rätt att avhjälpa eventuell brist. 

10. UPPHOVSRÄTT

10.1 Allt material, med vilket avses - men inte begränsas till - annonstexter, som har framställts av Selected Media Group i förbindelse med uppfyllande av avtalet med kunden, tillhör Selected Media Group och skyddas av upphovsrättslagen. Sådant material får således inte kopieras, reproduceras, återutsändas eller vidaredistribueras utan föregående samtycke från Selected Media Group. Överträdelser medför ersättningskrav, vederlag och gottgörelse. 

11. LAGVAL OCH DOMSTOL

11.1 Alla tvister, som härrör ur kundens avtal med Selected Media Group, skall avgöras enligt danska inrikesregler och i 1. instans vid Köpenhamns Byret. 

12. IKRAFTRÄDANDE OCH ÄNDRING AV AFFÄRSVILLKOR

13.1 Dessa Affärsvillkor, som träder i kraft den 22. november 2010, kan närhelst ändras av Selected Media Group. Ändringar i affärsvillkoren kommer att meddelas alla kunder via vår hemsida www.selectedmedia.seF. Gör Selected Media Group väsentliga ändringar i affärsvillkoren som för kunden innebär en väsentlig försämring, kan kunden skriftligt säga upp sitt samarbete med Selected Media Group.